Virk Oy pal­ve­lee kaikkia

Kodin­re­mon­toi­jia ympä­ri Suo­men avai­met käteen –peri­aat­teel­la.

Haluam­me, että toteu­tat remont­tiu­nel­ma­si hel­pos­ti, tur­val­li­ses­ti ja laa­du­kas­ti sekä laa­duk­kail­la mate­ri­aa­leil­la. Ota yhteyt­tä myy­jääm­me ja pyy­dä mak­su­ton suunnittelukäynti.

Raken­nus­pal­ve­lut

Virk Oy:n ammat­ti­tai­toi­set ja koke­neet työn­te­ki­jät pal­ve­le­vat kodin­si­sus­ta­jia ja –remon­toi­jia avai­met käteen –peri­aat­teel­la. Pal­ve­luum­me kuu­luu kaik­ki remon­tin vai­heet aina sisus­tus­suun­nit­te­lus­ta talo­yh­tiöil­moi­tus­ten tekoon ja ammat­ti­tai­toi­ses­ta asen­nuk­ses­ta remont­ti­jät­tei­den kier­rä­tyk­seen. Arvos­tam­me kor­keal­le Suo­ma­lais­ta osaa­mis­ta. Käy­täm­me töis­säm­me pää­sään­töi­ses­ti Suo­mes­sa val­mis­tet­tu­ja tuot­tei­ta ja pai­kal­lis­ta ammattitaitoa.

Uudis­ra­ken­ta­mi­nen

Oma koti­ta­lon rakentamine 
Rivi­ta­lon rakentaminen 
ker­ros­ta­lon rakentaminen 
Auto­tal­lin ja auto­ka­tok­sen rakentaminen
Hal­li raken­nuk­sen rakentamine 
Toi­mis­to raken­nuk­sen rakentaminen 
Muut kiin­teis­tön rakentaminen.

Korjausrakentaminen/saneeraus

Kat­to remontit
Jul­ki­si­vu remontit 
Lat­tia­re­mon­tit ja asennukset 
Sisä ja ulko maalaukset 
Kat­to ja ulko pesut
Väli­sei­nien rakentaminen 
Tasoi­tuk­set ja rappaukset 
Muu­raus 
Kip­si­le­vy­jen asennus 
Kph remont­ti / rakentaminen 
Sau­nan remont­ti / rakentaminen

Pur­ku­työt

Oma koti­ta­lon pur­ku
Kiin­teis­tön pur­ku
Rivi­ta­lon pur­ku
Väli­sei­nien pur­ku
Kat­to­jen pur­ku
Lat­tian pur­ku
Muut pur­ku työt

Sisä­re­mont­ti

Sei­nät
Maa­laus
Tape­toin­ti
Laa­toi­tus (pl.kosteuseristys)
Kivi­sei­nän tasoi­tus
Kip­si­le­vy­sei­nän tasoi­tus
Lis­toi­tus
rap­paus

Lat­tia
Laa­toi­tus (pl.kosteuseristys)
Lautaparketin/laminaatin asen­nus
Muo­vi­ma­ton asen­nus
Muun lat­tia­ma­te­ri­aa­lin asen­nus
Maa­laus
Par­ke­tin hion­ta ja lak­kaus Listoitus

Kat­to
Maa­laus
Pane­loin­ti
Levy­tys
Kivi­ka­ton tasoi­tus
Kip­si­le­vy­ka­ton tasoi­tus
Lis­toi­tus

Ulko­re­mont­ti

Sei­nät
Maalaus/korjaus
Puu­pa­ne­loin­nin uusiminen/asentaminen
Rap­paus
Muu­raus
Tasoi­tus
laa­toi­tus

Kat­to
katon pesu/putsaus/hoito
Pel­ti­ka­ton uusiminen/korjaus
Tii­li­ka­ton uusiminen/korjaus
Huo­pa­ka­ton uusiminen/korjaus

Teras­si
Öljyä­mi­nen
Kunnostaminen/uusiminen
Laa­jen­ta­mi­nen

Piha­työt

Tal­vi
Lumi­työt
Lumien pudo­tus katol­ta
Muut piha­työt

Kivi­työt
Piha­ki­veyk­sen asen­ta­mi­nen
Kivi­muu­rin asen­ta­mi­nen
Van­han kiveyk­sen korjaus

Mik­si vali­ta virk Oy?

Joh­det­tua remontointia

Työ­se­li­te ja suunnitelmat

Laa­dim­me aina sel­keän suun­nit­tel­man työn ete­ne­mi­ses­tä. Asian­tun­ti­jam­me aut­taa materiaalivalinnoissa.

Ammat­ti­tai­toi­nen työnjohto

Pro­jek­ti­pääl­lik­köm­me joh­taa remonttiasi.

Pitä­vä aikataulu

Jokai­sen työ­koh­teen aloi­tus- ja val­mis­tu­mi­sai­ka­tau­lu sovi­taan kir­jal­li­ses­ti sopi­muk­sen tekovaiheessa.

Lop­pu­kat­sel­mus

Remon­tin val­mis­tut­tua käym­me yhdes­sä läpi työ­maan. Mak­sat lop­pu­las­kun, kun olet hyväk­sy­nyt työn jäljen.

Tur­val­li­nen valinta

Kuu­lum­me Suo­men Tilaa­ja­vas­tuun Luo­tet­ta­va Kump­pa­ni -ohjel­maan. Kokei­le tilaa­ja­vas­tuu­lain pikatarkistusta.

Näin remont­ti etenee

Avoi­muus on meil­le kaik­ki kai­kes­sa. Haluam­me, että tie­dät var­mas­ti mitä meil­tä saa ja mitä olet osta­mas­sa. Klik­kaa sinua kiin­nos­ta­vaa aihe-laa­tik­koa, niin näet lisä­tie­toa asias­ta. Ota yhteyt­tä tai pyy­dä tarjous

Arvio­käyn­ti

Ilmai­sel­la arvio­käyn­nil­lä tutus­tum­me yhdes­sä koti­si remon­toi­ta­viin tiloi­hin. Me ker­rom­me toi­min­ta­ta­vois­tam­me ja esit­te­lem­me kalus­te- ja mate­ri­aa­li­vaih­toeh­to­ja. Sinä puo­les­ta­si saat ker­toa ideois­ta­si ja toi­veis­ta­si. Tämän poh­jal­ta laa­dim­me alus­ta­van kus­tan­nus- ja aikatauluarvion.

Alus­ta­vat materiaalivalinnat

Jos mate­ri­aa­li­va­lin­to­ja ei pää­te­tä jo arvio­käyn­nin yhdey­des­sä, on seu­raa­vak­si vuo­ros­sa mate­ri­aa­li­vaih­toeh­toi­hin tutus­tu­mi­nen. Suo­sit­te­lem­me joi­ta­kin luo­tet­ta­vik­si havait­tu­ja tava­ran­toi­mit­ta­jia (esim. laa­tois­sa Puk­ki­la), joi­den myy­mä­löi­hin voit käy­dä tutus­tu­mas­sa. Saat myy­jil­täm­me lisäk­si pai­net­tu­ja mate­ri­aa­li­luet­te­loi­ta. Sinul­la on mah­dol­li­suus tutus­tua myös Remont­ti Ykkö­sen Pirk­ka­lan esit­te­ly­ti­loi­hin, jos­ta löy­tyy joi­ta­kin suo­sit­tu­ja kalusteratkaisuja.

Työ­suun­ni­tel­ma ja urakkahinta

Las­kem­me kiin­teän hin­nan työ­suun­ni­tel­man poh­jal­ta. Työ­suun­ni­tel­ma sisäl­tää suun­ni­tel­man teh­tä­vis­tä töis­tä ja alus­ta­van aika­tau­lun. Kaik­kia mate­ri­aa­li­va­lin­to­ja ei tar­vit­se vie­lä luki­ta täs­sä vai­hees­sa. Mate­ri­aa­lien hin­ta­ta­so raja­taan kui­ten­kin tar­jouk­sen ehdoissa.

Kau­pat ja kir­jal­li­nen sopimus

Jos hyväk­syt tar­jouk­sem­me, alle­kir­joi­tam­me kaup­pa­so­pi­muk­sen. Sopi­muk­seen mer­ki­tään remon­tin aloitusviikko.

Käy­tän­nön järjestelyt

Remont­ti omas­sa kodis­sa­si saat­taa luon­nol­li­ses­ti jos­kus häi­ri­tä arjen aska­rei­ta. Pyrim­me jär­jes­tä­mään pöly­suo­jauk­sin ja väliai­kais­rat­kai­suin asiat niin, että voit asua koko remon­tin ajan kotonasi.

Lupa­ha­ke­muk­set asunto-osakeyhtiöissä

Jos asut asun­to-osa­keyh­tiös­sä, hoi­dam­me tar­vit­ta­vat lupa-hake­muk­set ja naa­pu­ri-ilmoi­tuk­set. Han­kim­me remon­til­le tar­vit­taes­sa ulko­puo­li­set valvojat.

Mate­ri­aa­li­han­kin­nat

Me hoi­dam­me kaik­ki mate­ri­aa­li­han­kin­nat sekä nii­den väliai­kais­si­joi­tuk­sen ja suo­jauk­sen. Osa mate­ri­aa­leis­ta toi­mi­te­taan työ­maal­le töi­den alkaes­sa ja osan hank­kii remon­toi­ja töi­den edetessä.

Töi­den aloitus

Aloi­tam­me työt sopi­muk­seen kir­jat­tu­na aloi­tus­viik­ko­na. Töi­den alkaes­sa eris­täm­me mah­dol­li­suuk­sien mukaan remon­toi­vat tilat asuin­käyt­töön jää­vis­tä tilois­ta sekä sovim­me muis­ta käy­tän­nön järjestelyistä.

Remon­toin­ti ja valvonta

Remont­ti­työn tekee aina koke­nut ammat­ti­lai­nen. Pro­jek­ti­pääl­lik­kö joh­taa työn ete­ne­mis­tä. Saat halu­tes­saan vapaas­ti seu­ra­ta remon­tin ete­ne­mis­tä ja kysyä kysy­myk­siä, jos jokin asia mie­ti­tyt­tää. Talo­yh­tiöis­sä sovim­me tar­vit­ta­vat kat­sel­muk­set talo­yh­tiön val­vo­jan kanssa.

Han­kim­me säh­kö- ja putkiasentajat

Säh­kö- ja put­ki­työt hoi­ta­vat pit­kä­ai­kai­set yhteis­työ­kump­pa­nim­me. Sinun ei tar­vit­se itse hom­ma­ta työ­maal­le ensim­mäis­tä­kään työn­te­ki­jää. Me hoi­dam­me kaiken.

Väli­las­kut

Jos remont­ti on laa­ja ja pit­kä­kes­toi­nen, las­ku­tam­me väli­las­kut töi­den ete­ne­mi­sen tah­tiin niin kuin sopi­museh­toi­hin on kirjattu.

Remont­ti valmistuu

Toteu­tam­me remon­tin ennak­koon sovi­tus­sa aika­tau­lus­sa. Jos tie­dos­sa on esim. lisä­töis­tä aiheu­tu­via vii­väs­tyk­siä, tie­do­tam­me asias­ta aina etukäteen

Jät­tei­den poiskuljetus

Hoi­dam­me aina kai­ken raken­nus­jät­teen pois työ­maal­ta sekä imu­ri­sii­vouk­sen remon­toi­tuun tilaan. Erik­seen sovit­taes­sa hoi­dam­me myös laa­jem­man loppusiivouksen.

Työn hyväk­sy­mi­nen

Remon­tin val­mis­tut­tua käyt työ­maan läpi yhdes­sä asen­ta­jan kans­sa. Jos tar­kas­tuk­sen yhtey­des­sä löy­dät huo­mau­tet­ta­vaa, suo­ri­tam­me kor­jaa­vat toi­men­pi­teet mah­dol­li­sim­man nopeasti.

Lop­pu­las­ku

Kun työ on val­mis, lähe­täm­me sopi­muk­sen mukai­sen loppulaskun.

Mah­dol­lis­ten rekla­maa­tioi­den hoito

Pyrim­me tie­ten­kin teke­mään aina ker­ral­la val­mis­ta. Emme kui­ten­kaan väi­tä ole­vam­me täy­del­li­siä; jos­kus vir­hei­tä vain yksin­ker­tai­ses­ti sat­tuu. Mah­dol­li­set rekla­maa­tiot hoi­dam­me ajal­laan ja mukisematta.

2 vuo­den asennustakuu

Mak­su­ton suunnittelu

Kuun­te­lem­me toi­vee­si sekä tar­pee­si ja suun­nit­te­lem­me kans­sa­si koti­si uuden ilmeen. Sovim­me aika­tau­lun ja annam­me koko­nai­suu­des­ta täs­mäl­li­sen kus­tan­nusar­vion. Tar­vit­taes­sa tar­joam­me myös jous­ta­van rahoituksen.

Suo­jaus

Siir­räm­me ja suo­jaam­me huo­ne­ka­lusi uudis­tet­ta­vas­ta tilas­ta ennen töi­den aloit­ta­mis­ta. Huo­leh­dim­me puo­les­ta­si talo­yh­tiön tar­vit­se­mat remontti-ilmoitukset.

Asen­nus

Puram­me varoen van­han ja luom­me tilal­le huo­lel­li­ses­ti uut­ta. Käy­täm­me omia osaa­via asen­ta­jiam­me. Näin var­mis­tam­me, että yhdes­sä sopi­mam­me aika­tau­lut var­mas­ti pitävät.

Sii­vous

Teem­me val­mis­tu­nee­seen tilaan har­ja­sii­vouk­sen ja toi­mi­tam­me syn­ty­neet remont­ti­jät­teet puo­les­ta­si kier­rä­tyk­seen. Siir­räm­me halu­tes­sa­si myös huo­ne­ka­lut takai­sin paikoilleen.

Lop­pu­tar­kis­tus

Tar­kis­tam­me työn jäl­jen yhdes­sä kans­sa­si ja toi­mi­tam­me sel­vi­tyk­sen teke­mis­täm­me töis­tä koti­ta­lous­vä­hen­nys­tä var­ten. Samal­la otam­me ilol­la vas­taan kaik­ki kehi­ty­si­dea­si toi­min­tam­me kehittämiseksi.