Huo­neis­to­re­mon­tit

Kodin kaik­kiin tiloi­hin saneeraukset

Jos asun­to­si kai­paa uudis­ta­mis­ta, on huo­neis­to­re­mont­ti pai­kal­laan. Virk Oy remon­toi asun­non kaik­ki tilat kyl­py­huo­nees­ta keit­ti­öön ja lat­tias­ta kat­toon. Meil­tä saat myös halua­ma­si maa­laus-, tape­toin­ti- ja lat­tia­työt. Olem­me ammat­ti­mai­nen remont­ti­pal­ve­lu, joka tekee tila­tut työt huo­lel­li­ses­ti mut­ta ripeäs­ti sovi­tus­sa aikataulussa.

Maa­laus­työt ja tape­toin­ti­siis­til­lä lopputuloksella

Kun tar­vit­set alan ammat­ti­lais­ta toteut­ta­maan siis­tit sisä- ja ul-komaa­laus­työt sekä tape­toin­nit, remont­ti­pal­ve­lum­me on sinua var­ten! Maa­laus on help­po ja nopea tapa vir­kis­tää kodin ilmet­tä – talon jul­ki­si­vu­kin kohen­taa ulkoa­su­aan tuo­reel­la maa­li­pin­nal­la. Myös uusil­la tape­teil­la saa­daan tun­nel­maa ja per­soo­nal­li­suut­ta niin kodin kuin yri­tys­ten­kin tiloi­hin. Toteu­tam­me maa­laus- ja tape-toin­ti­työt aina laa­duk­kain mate­ri­aa­lein ja oikeaop­pi­sin ottein. Asia-kas­tyy­ty­väi­syys on meil­le tär­ke­ää ja kuun­te­lem­me­kin jokai­ses­sa ura­kas­sa asiak­kai­dem­me toi­vei­ta. Näin var­mis­tu­taan onnis­tu­nees-ta lop­pu­tu­lok­ses­ta. Työ­jäl­kem­me on aina huo­lel­la vii­meis­tel­tyä ja siis­tiä, oli kysees­sä sit­ten pie­ni tai suu­ri urakka!

Sei­nien tasoi­tus ja muut­laa­duk­kaat pohjatyöt

Ennen maa­lauk­sen tai tape­toin­nin aloit­ta­mis­ta teem­me myös vaa-dit­ta­vat poh­ja­työt, oli kysees­sä sit­ten sei­nien tasoi­tus, sei­nien levy-tys, van­han maa­lin tai tape­tin pois­to tai epä­ta­sai­suuk­sien silot­ta-minen sei­nis­tä. Tar­peen tul­len myös muu­tam­me sei­nien paik­kaa, puram­me van­han sei­nän alta pois tai raken­nam­me uuden.

Lat­tia­re­mon­til­la uusi, kau­nis ja kes­tä­vä lattia

Lat­tia-asen­nus on usein remon­tin vii­mei­sim­piä työ­vai­hei­ta. Uusi lat­tia­ma­te­ri­aa­li vali­taan tilan, kulu­tuk­sen, bud­je­tin ja ulko­näön mu-kaan. Esi­mer­kik­si lami­naat­ti ja par­ket­ti ovat kes­tä­viä pin­to­ja, jot­ka luo­vat tilaan samal­la läm­pöä ja tun­nel­maa. Meil­tä saat neu­vo­ja tar-pei­sii­si sopi­van lat­tian valin­nas­sa, aina asen­nus­ta myö­den. Teem-me lat­tia­re­mont­te­ja kotei­hin, toi­mis­toi­hin, lii­ke­ti­loi­hin ja mui­hin koh-tei­siin tar­peen mukaan. Nyky­päi­vä­nä saa­ta­vil­la on run­sas vali­koi­ma esi­mer­kik­si eri­lai­sia lami­naat­ti- ja par­ket­ti­mal­le­ja, jot­ka voi­daan asen­taa nopeal­la­kin aika­tau­lul­la. Meil­tä sujuu ammat­ti­mai­ses­ti niin par­ke­tin asen­nus, lami­naa­tin asen­nus, lau­ta­lat­tian asen­nus, vinyy-lilat­tian asen­nus kuin lat­tian laa­toi­tus. Kun asen­nuk­sen suo­rit­taa koke­nut remont­ti­mies, työ tulee teh­dyk­si kes­tä­väl­lä ja laa­duk­kaal­la lopputuloksella.

Ker­ro meil­le, mil­lais­ta lat­tia­re­mont­tia tar­vit­set, me hoi­dam­me toteu-tuksen!