Keit­tiö­re­mon­tit

Keit­tiö­re­mont­ti avai­met käteen -ratkaisuna

Tilaa keit­tiö­re­mont­ti meil­tä ja saat var­mas­ti sinun käyt­tö­tar­pei­de­si mukai­sen keit­tiön laa­duk­kail­la varus­teil­la. Remon­tis­sa voi­daan uusia, vaik­ka koko keit­tiö lat­tias­ta kat­toon; uudet työ­ta­sot, kaa­pis­tot, väli­ti­lan laa­toi­tuk­set, sei­nät ja lat­tia­pin­nat. Kaik­ki keit­tiö­re­mont­tiin liit­ty­vä onnis­tuu kaut­tam­me tar­vit­ta­via put­ki­töi­tä sekä valai­sin- ja kodin­ko­nea­sen­nuk­sia myöden.

Hyvin teh­ty keit­tiö­re­mont­ti huo­mioi käyt­tä­jän­sä toi­veet ja tarpeet

Keit­tiön tulee pal­vel­la sinua niin hyvin kuin mah­dol­lis­ta. Toi­mi­va keit­tiö on ahke­ran ruo­an­lait­ta­jan unel­ma tai vähem­män keit­tiös­sä viih­ty­vän maun mukai­nen. Jopa pie­nes­tä keit­tiös­tä voi­daan teh­dä erit­täin toi­mi­va fik­suil­la kalusteratkaisuilla.

Oli remon­tin tar­ve kuin­ka suu­ri tahan­sa, meil­tä saat osaa­van avun keit­tiö­re­mon­tin toteut­ta­mi­sek­si. Lop­pu­tu­lok­se­na on upo­uusi koko­nai­suus toi­vei­de­si mukai­sil­la mate­ri­aa­leil­la, joka vai­kut­taa posi­tii­vi­ses­ti myös asun­to­si arvoon.