Kyl­py­huo­ne­re­mont­ti

Kyl­py­huo­ne­re­mont­ti tai sau­na­re­mont­ti takaa käy­tän­nöl­li­set ja kau­niit märkätilat

Kun kyl­py­huo­neen tai sau­nan remon­toin­ti on edes­sä, ammat­ti­lai­nen työn toteut­ta­jak­si löy­tyy Virk Oy:n riveis­tä! Teem­me kyl­py­huo­ne­re­mon­tit ja sau­na­re­mon­tit alus­ta lop­puun aina pur­ku­töis­tä vesie­ris­tyk­siin, laa­toi­tuk­siin sekä lau­de- ja kalus­tea­sen­nuk­siin. Saat kaut­tam­me myös LVI- ja säh­kö­työt. Näin koko sau­na- tai kyl­py­huo­ne­re­mont­ti onnis­tuu hel­pos­ti yri­tyk­sem­me toimesta!

Viih­tyi­siä kyl­py­huo­nei­ta ja ren­tout­ta­via saunatiloja

Toi­mi­va kyl­py­huo­ne on käy­tän­nöl­li­nen, kalus­teet on sijoi­tel­tu fik­sus­ti ja valais­tus on riit­tä­vä. Tilan vii­meis­te­lee asiak­kaan toi­vei­den mukaan vali­tut laa­tat ja kalus­teet. Myös sau­na­ti­lan tulee toi­mia paik­ka­na, jos­sa jokai­nen asu­kas ren­tou­tuu miel­lyt­tä­vis­sä löy­lyis­sä muka­vil­la lau­teil­la. Oli kysees­sä sit­ten pie­nen tai suu­ren per­heen kyl­py­ti­lat, me tar­joam­me ammat­ti­tai­tom­me käyt­töö­si, jot­ta saat toi­vei­de­si mukai­sen lop­pu­tu­lok­sen kyl­py­huo­ne­re­mon­tis­sa tai sau­na­re­mon­tis­sa. Tie­däm­me oikeaop­pi­set työ­ta­vat, joi­den avul­la teh­dään pitä­vää, kes­tä­vää ja kau­nis­ta jälkeä.