Sanee­raus

Sanee­raus

Tal­vi­sin mei­dät löy­tää teke­mäs­tä eri­lai­sia sisä­re­mont­te­ja ja sanee­rauk­sia. Meil­lä on tar­vit­ta­vat luvat ja ser­ti­fi­kaa­tit työs­ken­nel­lä sekä kui­val­la, että märäl­lä pinnalla.

Ylei­sim­mät huo­neis­to­re­mon­tit ovat keit­tiö­re­mont­ti, sau­na­re­mont­ti sekä kyl­py­huo­ne­re­mont­ti. Saat luon­nol­li­ses­ti nämä sekä muut remon­tit lat­tias­ta kat­toon aina avai­met käteen -palveluna.

Vahin­ko­sa­nee­rauk­set

Olem­me osal­lis­tu­neet usei­den koh­tei­den vahin­ko­sa­nee­rauk­seen. Ota mei­hin yhteyt­tä, jos vesi­va­hin­ko tai palo­va­hin­ko on pääs­syt yllättämään.

Pyy­dä tar­jous koti­si remontista.

Vahin­ko­sa­nee­rauk­sen ammattilainen

Vahin­ko­sa­nee­raus alkaa jokai­ses­sa tapauk­ses­sa koh­teen kar­toi­tuk­sel­la. Tar­koi­tuk­se­na on var­mis­taa se, että vahin­goit­tu­neen kiin­teis­tön vahin­ko­sa­nee­rauk­ses­sa käy­te­tään oike­aa menet­te­lyä ja toimintatapaa.

Vahin­ko­jen laa­juus sel­vi­te­tään ja var­mis­te­taan, ettei vau­riot pää­se leviä­mään tai aiheut­ta­maan vaa­raa muu­al­le kiinteistöön.

Vahin­ko­sa­nee­raus on koko­nais­val­tai­nen pal­ve­lu, joka ete­nee kar­toi­tuk­sen kaut­ta vahin­gon hal­lin­taan ja nii­den kor­jauk­siin. Ota yhteyt­tä - remont­ti odot­taa tekijäänsä!