Uudis­ra­ken­ta­mi­nen

Uudis­ra­ken­ta­mi­nen

Uudis­ra­ken­ta­mi­nen on osa kat­ta­vaa pal­ve­lu­ko­ko­nai­suut­tam­me. Raken­nam­me uudis­koh­teet sok­ke­lis­ta savu­piip­puun. Olem­me olleet muka­na toteut­ta­mas­sa lukui­sia koh­tei­ta Turun lisäk­si alu­een lähi­kun­nis­sa sekä saaristossa.

Uudisr­ta­ken­ta­mi­nen avai­met käteen- periaatteella

Mui­den pal­ve­lui­dem­me ohel­la tar­joam­me myös 25-vuo­den koke­mus­tam­me raken­nusa­lal­ta uudis­ra­ken­ta­jien käsiin. Toteu­tam­me kaik­ki uudis­ra­ken­ta­mi­seen tar­vit­se­man­ne pal­ve­lut alus­ta lop­puun asti “avai­met käteen” -peri­aat­teel­la. Teem­me töi­tä myös osa-urak­ka sopi­muk­sel­la sekä tun­ti­työ­nä. Asiak­kai­tam­me ovat sekä yksi­tyi­set että yritykset.

Olem­me toteut­ta­neet usei­ta pro­jek­te­ja alus­ta lop­puun asti, voit käyt­tää osaa­mis­tam­me myös tiet­tyyn osaan projektia.

Pal­ve­lui­him­me kuuluvat

 • raken­nus­ten perustukset
 • vesi­ka­tot ja sade­ve­si­jär­jes­tel­mien asennukset
 • run­ko­ra­ken­ta­mi­nen
 • levy­tyk­set, laa­toi­tuk­set sekä pane­loin­nit sisä- ja ulkotiloihin
 • kaik­ki ylei­sim­mät kir­ves­mie­hen työt ulko­na ja sisällä
 • Raken­nam­me
 • mökit, huvi­lat ja vapaa-ajan asunnot
 • oma­ko­ti­ta­lot, rivi­ta­lot sekä paritalot
 • teol­li­suus­hal­lit, pal­ve­lu­ta­lot sekä muut jul­ki­set kohteet

Kaut­tam­me MM. 

 • Raken­nus­ten perustukset
 • Run­ko­ra­ken­ta­mi­nen
 • Vesi­ka­tot
 • Levy­tys ja muut sisätyöt
 • Laa­toi­tuk­set
 • Pane­loin­nit sisäl­lä ja ulkona
 • Jul­ki­si­vu­maa­lauk­set
 • Kir­ves­mies­työt

Raken­teet

 
 • Maa­poh­ja
 • Perus­tuk­set
 • Ala­poh­ja
 • Run­ko
 • Väli- ja yläpohja
 • Väli­sei­nät
 • Lai­pio
 • Ulko­vuo­ri
 • Ulko­maa­laus
 • Ikku­nat
 • Vesi­kat­to
 • Lisäe­ris­tä­mi­nen
 • TALOTEKNIIKKA
 • Läm­mi­tys
 • Vesi ja viemäri
 • Säh­kö